Hållbar utveckling

Närkefrakt har under många år arbetat med att förbättra olika miljöpåverkande faktorer inom vårt verksamhetsområde.

Vi är mycket tacksamma över det förtroende och den uppskattning som vi får från våra kunder. De uppskattar vårt systematiska arbete med ständiga förbättringar, vår resa mot hållbara transporter och vårt fokus på trafiksäkerhet. Det visar sig i våra kundundersökningar där vi får väldigt höga betyg, något vi är mycket nöjda med.

Ständiga förbättringar är en central del i vårt arbete och vi har en mycket tydlig process och kultur som årligen genererar ca 200 förbättringsförslag. Det systematiska arbetssättet har både skapat reella förbättringar och en bättre förståelse mellan olika avdelningar och arbetsglädje hos våra medarbetare.

Vårt arbete mot fossilfria transporter följer vår plan och vi har mer än fördubblat antalet fossilfria bilar i vår flotta under året, och det är bara början. Takten kommer öka under 2020-talet och vi för dialoger med både fordonstillverkare och våra kunder för att göra omställningen på rätt sätt.

I trafiksäkerhetsarbetet mäter vi hur väl våra chaufförer följer både hastighetsbegränsningar och lagar om mobilanvändning för att säkerställa att man inte är distraherad utan har fokus på sin körning. Mätningen föll väl ut och tillsammans med informationskampanjer om hur viktigt det är, känner vi oss nöjda.

Vårt engagemang i Fossilfritt Sverige och Fair Transport vägleder oss i vårt hållbarhetsarbete och vi kommer fortsätta kämpa för en snabb och hållbar omställning av transportbranschen till klimatsmarta transporter.

Vår målsättning är att dubblera antalet klimatsmarta bilar årligen de närmaste två åren samt att ligga 5% bättre än reduktionsplikten de närmaste fem åren. Till 2030 ska stora delar av vår fordonsflotta vara klimatsmart.

Som helhet är vi stolta över vårt arbete med kvalitet, miljö och trafiksäkerhet samt vår position som regions starkaste transport- och logistikpartner. Vårt fokus närmaste åren är vår omställning till fossilfria transporter och att behålla vår starka ställning på marknaden.

Vi har ett systematiskt ledningssystem för kvalitets- och miljösäkring enligt ISO-standard 9001:2015 och 14001:2015 samt trafiksäkerhet enligt 39001:2012. Vi har även system för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Vi är certifierade enligt:

  • Kvalitet ISO 9001:2015
  • Miljö ISO 14001:2015
  • Trafiksäkerhet ISO 39001:2012

SBcert

Certifikat och dokument

ISO certifikat

Fair transport

Hållbarhetspresentation 2020

Våra policys

Uppförandekod